Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

anglická verze, slovenská verze

 

Bezpečnost vašich osobních údajů, stejně jako zajištění bezpečné a snadné manipulace s nimi, je pro nás prioritou a věnujeme velkou pozornost tomu, co se s vašimi údaji děje.

Naše společnost jobno.one, s.r.o., IČO: 54 669 308, se sídlem Františkánska 17, Trnava, Slovenská republika (dále také "my") může být v pozici správce i zpracovatele vašich údajů. V obou těchto rolích se plně zavazujeme chránit vaše soukromí a vaše další práva. Níže popisujeme, jakým způsobem je v naší společnosti nakládáno s osobními údaji. Pokud je nějaký pojem použit velkými písmeny, je definován buď dále v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo v Obchodních podmínkách.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů dodržujeme nejvyšší standardy ochrany údajů, zejména následující zásady:

 1. Osobní údaje zpracováváme vždy za jasně a srozumitelně stanoveným účelem, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po nezbytně nutnou dobu ve vztahu k účelu zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje, jejichž zpracování je v souladu se stanovenými účely a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. Osobní údaje jsou chráněny způsobem odpovídajícím současnému stavu techniky; je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení, aby se zabránilo neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů;
 3. Subjekty údajů jsou informovány o zpracování osobních údajů a o svých právech na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. Dodržujeme vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

 

Naše společnost jako správce a zpracovatel údajů

Jsme správcem osobních údajů, tj. tím, kdo rozhoduje o zpracování údajů, určuje jeho účel a zejména za něj odpovídá v případě zpracování údajů nezbytných pro tyto účely:

 1. Zřízení, vedení a správa uživatelského profilu; toto zpracování je nezbytné k provádění používání aplikace;
 2. Servisní komunikace s uživatelem; toto zpracování je nezbytné pro provádění používání aplikace;
 3. Podání žádosti o volná pracovní místa nebo zaslání životopisu potenciálnímu zaměstnavateli;
 4. Poskytnutí životopisu a osobních údajů; zpracování pro tento účel je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu na prokázání řádného fungování Aplikace;
 5. Interní registrace uživatele; zpracování údajů pro tento účel je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu na prokázání řádného fungování Aplikace;
 6. Zajištění funkčnosti, bezpečnosti, stability a rozvoje Aplikace; zpracování údajů pro tento účel je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu na řádném fungování a rozvoji Aplikace a našich služeb;
 7. Porovnávání životopisů s pracovními inzeráty pomocí strojového učení za účelem lepšího zobrazení relevantních pracovních nabídek Uživateli, abychom mu poskytli co nejlepší uživatelský zážitek;
 8. Informování o nových funkcích Aplikace, které jsou nezbytné pro náš oprávněný zájem na komunikaci s našimi zákazníky a na rozvoji a dosahování našich obchodních cílů, a s vaším souhlasem, pokud nám jej udělíte, informování o nabídkách třetích stran.

 

V případě, že naši Aplikaci používá Uživatel pro svou osobní potřebu nebo fyzická či právnická osoba k provádění obchodních, podnikatelských či obdobných aktivit prostřednictvím jednotlivých Uživatelů, je Správcem údajů Uživatel nebo Klient a my vystupujeme jako Zpracovatel údajů. Zejména se jedná o zpracování nezbytné pro:

 • Zasílání životopisů nebo jiných dokumentů v prostředí aplikace;
 • Nastavení přístupu pro jednotlivé osoby k jejich uživatelskému účtu nebo profilu uchazeče o zaměstnání;
 • Ukládání a archivace dokumentů pro potřeby Uživatele nebo Klienta.
 
Můžete nás kontaktovat na adrese:
 • E-mail: gdpr@dream.jobs
 • Adresu nebo telefonní kontakty naleznete na adrese: https://business.dream.jobs.
 • Všechna svá níže uvedená práva můžete uplatnit také prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
 
Automatické individuální rozhodování a profilování

Naše společnost plně respektuje právo subjektu údajů stanovené v čl. 22 odst. 1 GDPR nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Pro funkčnost aplikace je nezbytné, aby osobní údaje obsažené v životopisech uchazečů byly zpracovávány prostřednictvím automatizovaného individuálního rozhodování a profilování za účelem dosažení požadovaných výsledků pro funkčnost aplikace.

Automatizované individuální rozhodování a profilování se provádí pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů s tímto zpracováním, který jste udělili při vytváření svého profilu a/nebo nahrání životopisu.

Bez souhlasu s automatizovaným individuálním rozhodováním a profilováním nemůžete využívat služeb aplikace.

 
 
Které osobní údaje zpracováváme a proč?

 

Identifikační údaje

Vaše základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail) a adresní údaje uvedené v následujícím oddíle potřebujeme k tomu, abychom vás mohli identifikovat a umožnili vám využívat náš nástroj (dále jen „Aplikace“). Tyto údaje zpracováváme jako správce pro všechny výše uvedené účely, ale zpracováváme je také jako zpracovatel pro účely poskytování služeb jednotlivým uživatelům a klientům.

 
Údaje o adrese

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo domu, město, poštovní směrovací číslo a stát) potřebujeme jako součást vaší identifikace a také pro správné zobrazení relevantních nabídek práce na základě vaší polohy. Tyto údaje zpracováváme jako správce pro všechny výše uvedené účely, ale zpracováváme je také jako zpracovatel pro účely poskytování služeb jednotlivým uživatelům a klientům.

 
Kontaktní údaje

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail nebo identifikace autoritami třetích stran, jako je LinkedIn, Google, Facebook atd.) používáme následovně: e-mailová adresa nebo autentizace autoritou třetí strany slouží k přihlášení do aplikace a také zasíláme oznámení jako upozornění na pracovní nabídky. Pokud jste souhlasili se zasíláním obchodních oznámení a novinek souvisejících s Aplikací, zasíláme na tuto e-mailovou adresu příležitostné newslettery. Telefonní číslo slouží pro firemní uživatelskou podporu. Na tomto telefonním čísle vás může kontaktovat náš zástupce telefonické podpory, aby vám poskytl radu a pomoc při nastavení a používání Aplikace nebo vyřešil váš dotaz. Tyto údaje zpracováváme jako správce pro všechny výše uvedené účely, ale zpracováváme je také jako zpracovatel pro účely poskytování služeb jednotlivým uživatelům a klientům.

 
Číslo společnosti

Pokud jste firma a máte číslo společnosti, musíte uvést i toto číslo. Číslo firmy potřebujeme k vystavení daňových dokladů a k vaší úplné identifikaci při nastavení aplikace. Tyto údaje zpracováváme jako správce pro všechny výše uvedené účely.

 
Heslo / autorizace třetí strany

Při registraci do Aplikace náš systém ukládá údaje potřebné k přihlášení k vašemu účtu, tj. kromě vašeho jména ukládá také vaše heslo nebo připojení k autoritám třetích stran, jako jsou Google, Apple, LinkedIn, Facebook atd. Pokud ukládáme heslo, je výhradně v zaheslované podobě, ze které nelze odvodit vaše původní heslo. Bez kterékoli z těchto informací bychom vám nemohli umožnit přihlášení, zároveň je nutné, abyste vy i my byli schopni prokázat, že konkrétní akci provedenou z vašeho účtu jste provedli vy. Tyto údaje zpracováváme jako správce pro účely zajištění funkčnosti, bezpečnosti, nepopiratelnosti a stability aplikace.

 
Elektronické identifikátory

Pro zabezpečení vašeho připojení k aplikaci používáme po krátkou dobu také určité elektronické identifikátory, jako je IP adresa, šifrovací klíče nebo (dočasné) soubory cookie relace. To nám umožňuje navázat a udržovat bezpečné spojení mezi serverem aplikace a vaším zařízením a aplikací, ze které se k naší aplikaci připojujete. V tomto případě vystupujeme v roli správce. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Jak nadále používáme vaše osobní údaje jako správce?

Protože máme zájem zůstat v kontaktu s lidmi, se kterými pracujeme, uchováme si po vaší registraci váš e-mail, na který vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení, pokud nám k tomu dáte souhlas. Jedná se o e-maily, ve kterých vás budeme informovat o našich novinkách nebo zajímavých akcích souvisejících s používáním aplikace. Tato oznámení zasíláme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. V každém e-mailu budete mít samozřejmě možnost odhlásit se ze zasílání těchto e-mailů, případně můžete zasílání těchto e-mailů předem odmítnout zasláním e-mailu na adresu: gdpr@dream.jobs nebo změnou svého statusu v aplikaci (pokud to aktuální verze umožňuje).

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme si váš e-mail ponechat i pro jiné účely, než jsou uvedeny výše, například pro zasílání informací o našich akcích a službách, které nesouvisejí se službou, kterou jsme vám poskytli. Na základě vašeho souhlasu můžeme také uchovávat vaše jméno a příjmení, abychom s vámi mohli lépe komunikovat a správně vás oslovovat.

 
Cookies

Abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání aplikace a abychom mohli neustále zlepšovat naše webové stránky, zpracováváme také informace ze souborů cookie. Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do vašeho internetového prohlížeče nebo na pevný disk. Některé soubory cookie nám umožňují propojit vaše aktivity při používání aplikace od okamžiku otevření okna webového prohlížeče až do jeho zavření. Tyto soubory cookie jsou poté vymazány. Jiné zůstávají ve vašem prohlížeči nebo zařízení po určitou dobu a jsou použity vždy, když navštívíte webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila, například poté, co upravíte rozlišení, jazyk nebo jiné nastavení Aplikace podle svého výběru.

 

Zabezpečení údajů

Informace, které zadáváte do smluv uzavíraných prostřednictvím Aplikace, považujeme za vysoce důvěrné. Proto k nim máte přístup pouze vy, osoby, se kterými smlouvu uzavíráte, a osoby, které jste k tomu pověřili. Údaje ukládáme na zabezpečených serverech, jsou šifrovány a používáme řadu dalších organizačních a technických opatření, abyste se nemuseli obávat, že je přečte někdo jiný než vy.

 

Komu předáváme vaše osobní údaje?

K poskytování našich služeb využíváme služeb některých dodavatelů, kteří se mohou rovněž podílet na zpracování vašich osobních údajů, např. společností poskytujících služby IT Cloud, vystavujících daňové doklady apod.

 

Využíváme služeb těchto dodavatelů:
 • Microsoft Ireland Operations Ltd., Irsko
 • Google, Inc., Irsko
 • Hubspot Limited, Irsko
 • LinkedIn, Irsko
 • Adelante, s.r.o Slovensko
 • iLancer s.r.o., Slovensko
 • Seyfor Slovensko, a.s., Slovensko
 • ECS economic services, s.r.o, Česká republika
 • Datacruit s.r.o, Česká republika
 • Kombo Technologies GmbH, Německo

 

Poskytovatelé pracovních příležitostí

Vaše osobní údaje jsou rovněž poskytovány poskytovatelům volných pracovních míst za účelem kontaktování s případnou nabídkou práce. Okruh těchto subjektů není předem uzavřen vzhledem k zásadám podávání žádostí. Tyto subjekty jsou společností smluvně zavázány nakládat s osobními údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými v GDPR a dalších právních předpisech.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje, které zpracováváme jako správce údajů, uchováváme po dobu 10 let nebo po dobu, kdy u nás máte uživatelský účet, a poté dalších 10 let. Po tuto dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně reagovat v případě jakéhokoli soudního sporu nebo abychom mohli zdokumentovat finanční nebo daňově relevantní činnosti.

Pokud máme určité údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a my pak musíme tyto údaje vymazat nebo je již nepoužívat k účelu, ke kterému jsme souhlas měli.

Kromě toho je uchovávání některých dokumentů obsahujících osobní údaje vyžadováno zákonem. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

 

Jaká práva máte v souvislosti se svými osobními údaji?

Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům - tj. můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o vás uchováváme a co se s nimi stalo, děje a bude dít po dobu, kdy je uchováváme.

Právo na opravu - pokud vaše osobní údaje o nás již nejsou aktuální nebo jsou nesprávné, můžete nás požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete vznést námitku proti takovému zpracování, kterou jsme povinni řešit.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut") - tj. jsme povinni na vaši žádost vymazat veškeré osobní údaje, které o vás máme, například pokud si již nepřejete být u nás registrováni. Může však existovat jiný důvod, který nás opravňuje nebo zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost podle zákona o účetnictví apod.), v takovém případě je nemůžeme vymazat.

Právo na omezení zpracování - v některých případech můžeme osobní údaje uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

 • pokud vznesete námitku proti přesnosti údajů a my potřebujeme vaše oznámení ověřit;
 • pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete, abychom je vymazali, a místo výmazu žádáte pouze o omezení zpracování; pokud osobní údaje již nepotřebujeme, ale žádáte nás, abychom je uchovali pro účely uplatnění vašeho právního nároku;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, přičemž se ověřuje, zda nás oprávněné důvody opravňují k dalšímu zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů - pokud nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo vašeho souhlasu, a zároveň je zpracováváme automatizovanými prostředky. Pokud máte v aplikaci profil, jsou tyto údaje k dispozici ve vašem profilu a můžete si je kdykoli stáhnout. Tento postup zajišťuje, že vaše údaje budou zpřístupněny pouze vám nebo vámi určeným příjemcům. Pokud profil v aplikaci nemáte, poskytneme vám požadované údaje v běžně používaném, strojově čitelném formátu po bezpečném ověření vašeho oprávnění k přístupu k požadovaným údajům. Případně můžeme tyto údaje zaslat jinému správci údajů, kterého určíte, pokud s tím správce údajů souhlasí.

Právo podat stížnost - pokud se domníváte, že jakýmkoli způsobem porušujeme pravidla zpracování údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, když nás nejprve kontaktujete a společně vyřešíme vaši nespokojenost a případné nesrovnalosti.

Subjekt údajů má právo na vysvětlení, jakým způsobem je v aplikaci prováděno automatizované zpracování a profilování. Toto právo můžete uplatnit tak, že se obrátíte na společnost.

Subjekt údajů má právo na vysvětlení, jak je v aplikaci prováděno automatizované zpracování a profilování. Toto právo lze uplatnit kontaktováním společnosti.
Vzhledem k tomu, že zajištění bezpečnosti svěřených údajů je naprosto nezbytné, upozorňujeme, že bezpečné ověření totožnosti žadatele je předpokladem pro splnění požadavků vyplývajících z vašich výše uvedených práv, zejména těch, které vedou ke změnám údajů nebo přenosům údajů mimo aplikaci.

 

Máte nějaké dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, můžete nám napsat na adresu gdpr@dream.jobs. Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku čas od času zkontrolovali.

 

Na území Slovenské republiky spadá ochrana osobních údajů pod:

Úrad pro ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Sekretariát: +421/2/32313214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Fax: +421/2/32313234

 

 

Na území České republiky spadá ochrana osobních údajů pod:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Česká republika

Ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)

Informace: +420 234 665 800

E-mail: podatelna: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n