Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

anglická verzia, česká verzia


Bezpečnosť vašich osobných údajov, rovnako ako zaistenie bezpečnej a jednoduchej manipulácie s nimi, je pre nás prioritou a venujeme veľkú pozornosť tomu, čo sa s vašimi údajmi deje.

Naša spoločnosť jobno.one, s.r.o., IČO: 54 669 308, so sídlom Františkánska 17, Trnava, Slovenská republika (ďalej tiež "my") môže byť v pozícii správcu aj spracovateľa vašich údajov. V oboch týchto rolách sa plne zaväzujeme chrániť vaše súkromie a vaše ďalšie práva. Nižšie popisujeme, akým spôsobom je v našej spoločnosti nakladané s osobnými údajmi. Pokiaľ je nejaký pojem použitý veľkými písmenami, je definovaný buď ďalej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, alebo v Obchodných podmienkach.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme najvyššie štandardy ochrany údajov, najmä nasledujúce zásady:

a. Osobné údaje spracovávame vždy za jasne a zrozumiteľne stanoveným účelom, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom a iba po nevyhnutne potrebný čas vo vzťahu k účelu spracovania; spracovávame iba presné osobné údaje, ktorých spracovanie je v súlade so stanovenými účelmi a je nevyhnutné pre naplnenie týchto účelov;
b. Osobné údaje sú chránené spôsobom zodpovedajúcim súčasnému stavu techniky; je zabezpečená najvyššia možná úroveň zabezpečenia, aby sa zabránilo neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, inému neoprávnenému spracovaniu alebo inému zneužitiu osobných údajov;
c. Subjekty údajov sú informované o spracovaní osobných údajov a o svojich právach na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o ďalších súvisiacich právach;
d. Dodržiavame vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne zabezpečenia zodpovedajúcu všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Naša spoločnosť ako správca a spracovateľ údajov

Sme správcom osobných údajov, tj tým, kto rozhoduje o spracovaní údajov, určuje jeho účel a najmä zaň zodpovedá v prípade spracovania údajov potrebných na tieto účely:

a. Zriadenie, vedenie a správa užívateľského profilu; toto spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie používania aplikácie;
b. Servisná komunikácia s užívateľom; toto spracovanie je nevyhnutné pre vykonávanie používania aplikácie;
c. Podanie žiadosti o voľné pracovné miesta alebo zaslanie životopisu potenciálnemu zamestnávateľovi;
d. Poskytnutie životopisu a osobných údajov; spracovanie na tento účel je nevyhnutné pre ochranu nášho oprávneného záujmu na preukázanie riadneho fungovania Aplikácie;
e. Interná registrácia užívateľa; spracovanie údajov na tento účel je nevyhnutné pre ochranu nášho oprávneného záujmu na preukázanie riadneho fungovania Aplikácie;
f. Zaistenie funkčnosti, bezpečnosti, stability a rozvoja Aplikácie; spracovanie údajov na tento účel je nevyhnutné pre ochranu nášho oprávneného záujmu na riadnom fungovaní a rozvoji Aplikácie a našich služieb;
g. Porovnávanie životopisov s pracovnými inzerátmi pomocou strojového učenia za účelom lepšieho zobrazenia relevantných pracovných ponúk Užívateľovi, aby sme mu poskytli čo najlepší užívateľský zážitok;
h. Informovanie o nových funkciách Aplikácie, ktoré sú nevyhnutné pre náš oprávnený záujem na komunikácii s našimi zákazníkmi a na rozvoji a dosahovaní našich obchodných cieľov, a s vaším súhlasom, ak nám ho udelíte, informovanie o ponukách tretích strán.

V prípade, že našu Aplikáciu používa Užívateľ pre svoju osobnú potrebu alebo fyzická či právnická osoba na vykonávanie obchodných, podnikateľských či obdobných aktivít prostredníctvom jednotlivých Užívateľov, je Správcom údajov Užívateľ alebo Klient a my vystupujeme ako Spracovateľ údajov. Ide najmä o spracovanie nevyhnutné pre:

  • Zasielanie životopisov alebo iných dokumentov v prostredí aplikácie;
  • Nastavenie prístupu pre jednotlivé osoby k ich užívateľskému účtu alebo profilu uchádzača o zamestnanie;
  • Ukladanie a archivácia dokumentov pre potreby Užívateľa alebo Klienta.

Môžete nás kontaktovať na adrese:
  • E-mail: gdpr@dream.jobs
  • Adresu alebo telefónne kontakty nájdete na adrese: https://business.dream.jobs.
  • Všetky svoje nižšie uvedené práva môžete uplatniť aj prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie

Naša spoločnosť plne rešpektuje právo subjektu údajov stanovené v článku 22 ods. 1 GDPR nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania. Pre funkčnosť aplikácie je nevyhnutné, aby osobné údaje obsiahnuté v životopisoch uchádzačov boli spracovávané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania za účelom dosiahnutia požadovaných výsledkov pre funkčnosť aplikácie.
Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie sa vykonáva iba na základe výslovného súhlasu subjektu údajov s týmto spracovaním, ktorý ste udelili pri vytváraní svojho profilu a/alebo nahratí životopisu.
Bez súhlasu s automatizovaným individuálnym rozhodovaním a profilovaním nemôžetevyužívať služby aplikácie.

Ktoré osobné údaje spracovávame a prečo?

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Vaše základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, e-mail) a adresné údaje uvedené v nasledujúcom oddiele potrebujeme na to, aby sme vás mohli identifikovať a umožnili vám využívať náš nástroj (ďalej len „Aplikácia“). Tieto údaje spracovávame ako správca pre všetky vyššie uvedené účely, ale spracovávame ich aj ako spracovateľ pre účely poskytovania služieb jednotlivým užívateľom a klientom.

ÚDAJE O ADRESE
Vaše adresné údaje (názov ulice a číslo domu, mesto, poštové smerovacie číslo a štát) potrebujeme ako súčasť vašej identifikácie a taktiež pre správne zobrazenie relevantných ponúk práce na základe vašej polohy. Tieto údaje spracovávame ako správca pre všetky vyššie uvedené účely, ale spracovávame ich aj ako spracovateľ pre účely poskytovania služieb jednotlivým užívateľom a klientom.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail alebo identifikácia autoritami tretích strán, ako je LinkedIn, Google, Facebook atď.) používame nasledovne: e-mailová adresa alebo autentizácia autoritou tretej strany slúži na prihlásenie do aplikácie a tiež zasielame oznámenia ako upozornenie na pracovné ponuky. Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním obchodných oznámení a noviniek súvisiacich s Aplikáciou, zasielame na túto e-mailovú adresu príležitostných newsletterov. Telefónne číslo slúži pre firemnú užívateľskú podporu. Na tomto telefónnom čísle vás môže kontaktovať náš zástupca telefonickej podpory, aby vám poskytol radu a pomoc pri nastavení a používaní Aplikácie alebo vyriešil váš dotaz. Tieto údaje spracovávame ako správca pre všetky vyššie uvedené účely, ale spracovávame ich aj ako spracovateľ pre účely poskytovania služieb jednotlivým užívateľom a klientom.

 

ČÍSLO SPOLOČNOSTI
Pokiaľ ste firma a máte číslo spoločnosti, musíte uviesť aj toto číslo. Číslo firmy potrebujeme na vystavenie daňových dokladov a na vašu úplnú identifikáciu pri nastavení aplikácie. Tieto údaje spracovávame ako správca pre všetky vyššie uvedené účely.

HESLO / AUTORIZÁCIA TRETÍJ STRANY
Pri registrácii do Aplikácie náš systém ukladá údaje potrebné na prihlásenie k vášmu účtu, tj okrem vášho mena ukladá aj vaše heslo alebo pripojenie k autoritám tretích strán, ako sú Google, Apple, LinkedIn, Facebook atď. Ak ukladáme heslo, je výhradne v zaheslované podobe, z ktorej nemožno odvodiť vaše pôvodné heslo. Bez ktorejkoľvek z týchto informácií by sme vám nemohli umožniť prihlásenie, zároveň je nutné, aby ste vy aj my boli schopní preukázať, že konkrétnu akciu vykonanú z vášho účtu ste urobili vy. Tieto údaje spracovávame ako správca na účely zaistenia funkčnosti, bezpečnosti, nepopierateľnosti a stability aplikácie.

ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKÁTORY
Na zabezpečenie vášho pripojenia k aplikácii používame po krátku dobu aj určité elektronické identifikátory, ako je IP adresa, šifrovacie kľúče alebo (dočasné) súbory cookie relácie. To nám umožňuje nadviazať a udržiavať bezpečné spojenie medzi serverom aplikácie a vaším zariadením a aplikáciou, z ktorej sa k našej aplikácii pripájate. V tomto prípade vystupujeme v úlohe správcu. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Ako naďalej používame vaše osobné údaje ako správca?

Pretože máme záujem zostať v kontakte s ľuďmi, s ktorými pracujeme, uchováme si po vašej registrácii váš e-mail, na ktorý vám môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenie, pokiaľ nám k tomu dáte súhlas. Ide o e-maily, v ktorých vás budeme informovať o našich novinkách alebo zaujímavých akciách súvisiacich s používaním aplikácie. Tieto oznámenia zasielame na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. V každom e-maile budete mať samozrejme možnosť odhlásiť sa zo zasielania týchto e-mailov, prípadne môžete zasielanie týchto e-mailov vopred odmietnuť zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@dream.jobs alebo zmenou svojho statusu v aplikácii (ak to aktuálna verzia umožňuje).
Ak ste nám k tomu dali súhlas, môžeme si váš e-mail ponechať aj na iné účely, než sú uvedené vyššie, napríklad na zasielanie informácií o našich akciách a službách, ktoré nesúvisia so službou, ktorú sme vám poskytli. Na základe vášho súhlasu môžeme tiež uchovávať vaše meno a priezvisko, aby sme s vami mohli lepšie komunikovať a správne vás oslovovať.

Cookies
Aby sme vám uľahčili a spríjemnili používanie aplikácie a aby sme mohli neustále zlepšovať naše webové stránky, spracovávame aj informácie zo súborov cookie. Súbor cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme do vášho internetového prehliadača alebo na pevný disk. Niektoré súbory cookie nám umožňujú prepojiť vaše aktivity pri používaní aplikácie od okamihu otvorenia okna webového prehliadača až do jeho zatvorenia. Tieto súbory cookie sú potom vymazané. Iné zostávajú vo vašom prehliadači alebo zariadení po určitú dobu a sú použité vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila, napríklad potom, čo upravíte rozlíšenie, jazyk alebo iné nastavenie Aplikácie podľa svojho výberu.

Zabezpečenie údajov
Informácie, ktoré zadávate do zmlúv uzatváraných prostredníctvom Aplikácie, považujeme za vysoko dôverné. Preto k nim máte prístup iba vy, osoby, s ktorými zmluvu uzatvárate, a osoby, ktoré ste na to poverili. Údaje ukladáme na zabezpečených serveroch, sú šifrované a používame množstvo ďalších organizačných a technických opatrení, aby ste sa nemuseli obávať, že ich prečíta niekto iný ako vy.

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?
Na poskytovanie našich služieb využívame služby niektorých dodávateľov, ktorí sa môžu tiež podieľať na spracovaní vašich osobných údajov, napr. spoločností poskytujúcich služby IT Cloud, vystavujúcich daňové doklady a pod.

Využívame služby týchto dodávateľov:

Microsoft Ireland Operations Ltd., Írsko
Google, Inc., Írsko
Hubspot Limited, Írsko
LinkedIn, Írsko
Adelante, s.r.o Slovensko
iLancer s.r.o., Slovensko
Seyfor Slovensko, a.s., Slovensko
ECS economic services, s.r.o, Slovensko
Datacruit s.r.o, Česká republika
Kombo Technologies GmbH, Nemecko

Poskytovatelia pracovných príležitostí
Vaše osobné údaje sú taktiež poskytované poskytovateľom voľných pracovných miest za účelom kontaktovania s prípadnou ponukou práce. Okruh týchto subjektov nie je vopred uzavretý vzhľadom na zásady podávania žiadostí. Tieto subjekty sú spoločnosťou zmluvne zaviazané nakladať s osobnými údajmi v súlade so zásadami ochrany osobných údajov stanovenými v GDPR a ďalších právnych predpisoch.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše údaje, ktoré spracovávame ako správca údajov, uchovávame po dobu 10 rokov alebo po dobu, kedy u nás máte užívateľský účet, a potom ďalších 10 rokov. Po túto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne reagovať v prípade akéhokoľvek súdneho sporu alebo aby sme mohli zdokumentovať finančné alebo daňovo relevantné činnosti.
Ak máme určité údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať a my potom musíme tieto údaje vymazať alebo ich už nepoužívať na účel, na ktorý sme súhlas mali.
Okrem toho je uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje vyžadované zákonom. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?
Právo požadovať prístup k vašim osobným údajom – tj môžete sa nás opýtať, aké osobné údaje o vás uchovávame a čo sa s nimi stalo, deje a bude diať po dobu, kedy ich uchovávame.
Právo na opravu - pokiaľ vaše osobné údaje o nás už nie sú aktuálne alebo sú nesprávne, môžete nás požiadať o ich opravu.
Právo vzniesť námietku - pokiaľ sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu, môžete vzniesť námietku proti takému spracovaniu, ktorú sme povinní riešiť.
Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“) – tj sme povinní na vašu žiadosť vymazať všetky osobné údaje, ktoré o vás máme, napríklad ak si už neželáte byť u nás registrovaní. Môže však existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje alebo zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť podľa zákona o účtovníctve a pod.), v takom prípade ich nemôžeme vymazať.
Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch môžeme osobné údaje uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce situácie:

  • ak vznesiete námietku proti presnosti údajov a my potrebujeme vaše oznámenie overiť;
  • ak sú osobné údaje spracovávané protiprávne, ale nechcete, aby sme ich vymazali, a namiesto výmazu žiadate iba o obmedzenie spracovania; ak osobné údaje už nepotrebujeme, ale žiadate nás, aby sme ich uchovali na účely uplatnenia vášho právneho nároku;
  • ak vznesiete námietku proti spracovaniu, pričom sa overuje, či nás oprávnené dôvody oprávňujú na ďalšie spracovanie osobných údajov.
Právo na prenositeľnosť údajov - pokiaľ nás o to požiadate, poskytneme vám vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo vášho súhlasu, a zároveň ich spracovávame automatizovanými prostriedkami. Ak máte v aplikácii profil, sú tieto údaje k dispozícii vo vašom profile a môžete si ich kedykoľvek stiahnuť. Tento postup zaisťuje, že vaše údaje budú sprístupnené iba vám alebo vami určeným príjemcom. Pokiaľ profil v aplikácii nemáte, poskytneme vám požadované údaje v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte po bezpečnom overení vášho oprávnenia na prístup k požadovaným údajom. Prípadne môžeme tieto údaje zaslať inému správcovi údajov, ktorého určíte, ak s tým správca údajov súhlasí.
Právo podať sťažnosť - ak sa domnievate, že akýmkoľvek spôsobom porušujeme pravidlá spracovania údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, keď nás najskôr kontaktujete a spoločne vyriešime vašu nespokojnosť a prípadné nezrovnalosti.
Subjekt údajov má právo na vysvetlenie, akým spôsobom je v aplikácii vykonávané automatizované spracovanie a profilovanie. Toto právo môžete uplatniť tak, že sa obrátite na spoločnosť.
Subjekt údajov má právo na vysvetlenie, ako je v aplikácii vykonávané automatizované spracovanie a profilovanie. Toto právo je možné uplatniť kontaktovanímspoločnosti.
Vzhľadom na to, že zaistenie bezpečnosti zverených údajov je absolútne nevyhnutné, upozorňujeme, že bezpečné overenie totožnosti žiadateľa je predpokladom pre splnenie požiadaviek vyplývajúcich z vašich vyššie uvedených práv, najmä tých, ktoré vedú k zmenám údajov alebo prenosom údajov mimo aplikácie.

Máte nejaké otázky?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, môžete nám napísať na adresu gdpr@dream.jobs. Tieto zásady môžeme čas od času aktualizovať, preto vám odporúčame, aby ste túto stránku čas od času skontrolovali.

NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPADÁ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV POD:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát: +421/2/32313214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax: +421/2/32313234

NA ÚZEMÍ ČESKEJ REPUBLIKY SPADA OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV POD:
Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Ústredňa: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultácie)
Informácie: +420 234 665 800
E-mail: podateľňa: posta@uoou.cz
ID dátovej schránky: qkbaa2n