Všeobecné obchodní podmínky

english version 

slovenská verzia

 

 1. Obecná ustanovení:

 

Tato část všeobecných podmínek má obecnou platnost. 

 1. Společnost jobno.one, s.r.o. je provozovatelem webového portálu dream.jobs.
 2. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky pro provoz portálu na webových stránkách dream.jobs Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a osob, které portál využívají. Tyto Podmínky se vztahují i na provozování portálu prostřednictvím webových stránek jiných subjektů (obvykle označované jako „powered by dream.jobs“) a další způsoby užívání (viz bod 5).
 3. Používání portálu se řídí těmito Všeobecnými podmínkami, podmínkami pro zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách dream.jobs GDPR.
 4. Uživatelé a Uchazeči jsou povinni se při registraci nebo jiném používání portálu seznámit s aktuálním zněním Všeobecných podmínek a jsou povinni dodržovat povinnosti z nich vyplývající a řídit se těmito Všeobecnými podmínkami.
 5. Právní vztahy vzniklé při používání Portálu se řídí právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Z. z., obchodním zákoníkem, jakož i předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (zejména GDPR) a dalšími souvisejícími právními předpisy. Příslušnost Slovenské republiky je zachována i v případě, že je Portál provozován na území jiného státu.

 

 1. Definice

Tato část obchodních podmínek má obecnou platnost. 

 1. Provozovatelem se rozumí společnost jobno.one, s.r.o., IČO: 54 669 308, se sídlem Františkánska 17, Trnava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, Slovenská republika, EU.
 2. Portálem se rozumí internetové stránky, na kterých je poskytována služba zprostředkování zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání a subjekty nabízející volná pracovní místa. Portál je provozován na internetových stránkách www.dream.jobs.
 3. Obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné podmínky pro provoz a používání portálu.
 4. Uchazečem se rozumí fyzická osoba, která má zájem o zaměstnání.
 5. Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Portálu nabízí zaměstnání a má zájem prostřednictvím Portálu najít Zaměstnance.
 6. GDPR znamená obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679/EU.
 7. Zásadami ochrany osobních údajů se rozumí dokument o zásadách ochrany osobních údajů a je k dispozici na webových stránkách dream.jobs GDPR.
 8. Aplikace znamená mobilní aplikaci, prostřednictvím které lze Portál ovládat. Tyto podmínky se v plném rozsahu vztahují na používání aplikace, pokud není ve zvláštních podmínkách aplikace uvedeno jinak.
 9. Ceníkem se rozumí cenové podmínky pro používání Portálu Uživatelem nebo cena dohodnutá s Uživatelem na individuálním základě.
 10. Zaměstnáním se rozumí zejména pracovní poměr nebo jiná obdobná forma závislé činnosti.
 11. Uživatelským profilem se rozumí účet Uživatele pro přístup k rozhraní Portálu.
 12. Profilem uchazeče se rozumí účet uchazeče pro přístup k rozhraní portálu.
 13. Životopisem se rozumí dokument vytvořený Uchazečem, který obsahuje jeho osobní údaje a profesní zkušenosti a dovednosti. Životopis musí být vytvořen ve strojově čitelném formátu.

 

 

 1. Uchazeč

Tato část podmínek se vztahuje na Uchazeče. 

 1. Fyzická osoba (Uchazeč), která má zájem o zaměstnání, nahraje svůj životopis prostřednictvím Portálu. Uchazeč je povinen uvést v životopise úplné a pravdivé údaje. Nahrání životopisu je podmíněno uvedením a ověřením e-mailové adresy Uchazeče. Úspěšné nahrání životopisu bude Uchazeči potvrzeno automatickým e-mailem nebo ihned po nahrání na obrazovku.
 2. Nahráním životopisu Uchazeč souhlasí s těmito podmínkami.
 3. Uchazeč si může na portálu vytvořit profil uchazeče. Registrace a přihlášení do Profilu uchazeče se provádí prostřednictvím uživatelského jména (e-mailu) a hesla, případně prostřednictvím sociálních sítí nebo jiným obdobným způsobem. Uchazeč musí při registraci uvést úplné a pravdivé údaje. Heslo musí splňovat podmínky uvedené v registračním dialogu, jinak se registrace neprovede.
 4. Nahrání životopisu a/nebo zřízení profilu uchazeče je pro uchazeče bezplatné.
 5. Nepravdivé nebo neúplné údaje v životopise nebo profilu uchazeče mohou mít za následek zrušení profilu uchazeče a vymazání životopisu.
 6. Uchazeč bere na vědomí, že veřejná část profilu uchazeče může být zobrazena uživateli.
 7. Uchazeč není povinen vytvořit si profil uchazeče, aby mohl nahrát životopis. V případě, že si jej nevytvoří, bude životopis Uchazeče zpracován a nabídnut Uživateli po dobu 6 měsíců od data nahrání. Po uplynutí této doby bude automaticky vymazán.
 8. V případě, že si Uchazeč založí profil Uchazeče, bude životopis a údaje v něm obsažené zpracovávány po dobu 10 let, pokud Uchazeč životopis nevymaže nebo nezmění.
 9. Další otázky týkající se nakládání s osobními údaji obsaženými v životopise a profilu uchazeče jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
 10. Životopis bude zpracováván pomocí automatizovaného a strojového zpracování a profilování a na základě relevance budou Uchazeči nabídnuty možné nabídky zaměstnání podle aktuálních požadavků potenciálních zaměstnavatelů.
 11. Uchazeč může dle vlastního uvážení reagovat na nabídku zaměstnání uvedením nabídek, které ho zaujaly. Poté mu/jí bude zaslán životopis. Provozovatel nezaručuje, že uživatel nabídku přijme.
 12. Uchazeč bere na vědomí, že jeho životopis může být zaslán Uživatelům k přímému kontaktu na základě automatizovaného zpracování a profilování.
 13. Uchazeč bere na vědomí, že na základě automatizovaného zpracování a profilování mohou být na jeho e-mailovou adresu zasílány nabídky práce od jednotlivých Uživatelů.
 14. Uchazeč bude o skutečnosti, že byl Uživatelům zaslán životopis, informován prostřednictvím e-mailu.
 15. Uchazeč bere na vědomí, že Portál nezaručuje, že jej Uživatel bude kontaktovat.
 16. Uchazeč dále bere na vědomí, že Portál neodpovídá za plnění ze strany Uživatele vyplývající z nabízeného zaměstnání ani za uzavření pracovního či jiného smluvního vztahu s Uživatelem.

 

 

 1. Uživatelé

Tato část Podmínek se vztahuje na Uživatele. 

 1. Uživatel si vytvoří uživatelský profil prostřednictvím portálu. Uživatel je povinen při vyplňování registrace uvést úplné a pravdivé údaje. V případě Uživatele, který je právnickou osobou, může Uživatelský profil vyplnit pouze osoba oprávněná jednat jménem této právnické osoby.
 2. Uvedení nepravdivých údajů bude mít za následek, že Profil uživatele nebude vytvořen nebo bude zrušen.
 3. Uživatel je povinen při registraci vyplnit uživatelské jméno (e-mail) a heslo. Heslo musí splňovat podmínky uvedené v registračním dialogu, jinak se registrace neuskuteční. Registraci lze provést také prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných podobných prostředků.
 4. Cena za užívání portálu a doba užívání se řídí Ceníkem nebo individuální cenovou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 5. Uživatel je oprávněn používat Portál po dobu dohodnutou mezi Uživatelem a Provozovatelem. Po uplynutí doby užívání Portálu bude účet Uživatele smazán.
 6. V případě nezaplacení jakékoliv platby Uživatelem Provozovateli může být Profil Uživatele zrušen nebo pozastaven.
 7. Uživatel bere na vědomí, že veřejná část profilu uživatele může být zobrazena Uchazečem.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Profil uživatele v případě, že uživatel porušuje zákon nebo etické chování.
 9. Vytvořením Uživatelského profilu Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami.
 10. Na základě automatizovaného zpracování a profilování budou Uživateli zasílány životopisy jednotlivých Uchazečů, kteří odpovídají nabízeným Pracovním místům. Uživatel bere na vědomí, že Portál nezaručuje zaslání životopisů Uchazečů.
 11. Uživatel bere na vědomí, že Portál neodpovídá za plnění ze strany Uchazeče ani za uzavření pracovního nebo jiného smluvního vztahu s Uchazečem.
 12. Osobní údaje jednotlivých zástupců (fyzických osob) Uživatele budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
 13. V případě, že Uživatel bude vkládat nabídku zaměstnání prostřednictvím platformy Tabidoo, případně jiného technického řešení třetích stran, je povinen provést registraci v rámci uvedených platforem. Na základě této registrace a zadání nabídky zaměstnání bude následně do Portálu vložena nabídka zaměstnání od Uživatele. Uživatel je také v těchto případech povinen dodržovat zásady užívání Portálu stanovené v těchto Podmínkách.

 

 1. Provoz Portálu prostřednictvím třetích stran

 

Provoz Portálu a jednotlivých funkcí mohou kromě provozu přímo prostřednictvím Provozovatele zajišťovat i třetí strany. V takovém případě platí kromě ostatních podmínek uvedených v tomto dokumentu následující:

 1. V případě, že je provoz Portálu realizován prostřednictvím webových stránek jiných subjektů (obvykle označovaných jako "powered by dream.jobs"), osobní údaje se těmto subjektům nepředávají a provoz Portálu a zpracování osobních údajů se řídí těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele.
 2. V případě, že je Portál provozován společně s třetími subjekty a Uživatel udělil Provozovateli a třetímu subjektu souhlas se zpracováním osobních údajů, řídí se provoz Portálu a zpracování osobních údajů těmito Podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele a zásadami zpracování osobních údajů třetího subjektu.
 3. V případě, že jsou funkcionality Portálu využívány přímo třetími osobami za účelem technologického zpracování životopisů a dalších náborových agend, nepřichází Provozovatel do styku s osobními údaji a není v pozici správce ani zpracovatele osobních údajů. Nakládání s osobními údaji se pak řídí obchodními podmínkami a zásadami příslušného správce údajů a my na tyto podmínky odkazujeme.

 

 1. Další ustanovení

Tato část Podmínek má obecnou platnost. 

 1. Uživatelé a Uchazeči jsou povinni se vždy seznámit s aktuálním zněním Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů a dalších dokumentů souvisejících s provozem Portálu.
 2. Uživatelé a Uchazeči berou na vědomí, že provoz Portálu není zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti.
 3. Portál může být provozován bez místních omezení a na všech elektronických platformách. Provoz Portálu se řídí těmito Podmínkami, pokud není u jednotlivých platforem uvedeno jinak.
 4. Provoz Portálu není nijak propojen se sociálními sítěmi (FACEBOOK, LINKEDIN apod.), ty slouží pouze k získávání registračních údajů.
 5. Odesláním životopisu a/nebo vytvořením profilu uchazeče souhlasí uchazeč se zasíláním obchodních sdělení a souhlasí s tím, že může být telefonicky kontaktován pro marketingové účely ve smyslu zákona č. 452/2021 Sb , o elektronických komunikacích a GDPR. Další podmínky jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
 6. Vytvořením uživatelského profilu uživatel souhlasí s tím, že mu mohou být zasílána obchodní sdělení 452/2021 Sb , o elektronických komunikacích a GDPR. 7. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Vytvořením uživatelského účtu uchazeče souhlasí s tím, že může být telefonicky kontaktován pro marketingové účely ve smyslu zákona č. 452/2021 Sb , o elektronických komunikacích a GDPR. Další podmínky jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
 7. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které získal od třetích osob, a zavazuje se zachovávat obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku.
 8. Uživatelé a Uchazeči berou na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která může Uživatelům nebo Uchazečům vzniknout v souvislosti s používáním Portálu. Provozovatel dále neodpovídá za plnění smluvních podmínek, které vznikly mezi Uchazečem a Uživatelem.
 9. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky. Účinnost nových Podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.
 10. Tyto obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou ve smyslu zákona Národní rady Slovenské republiky č. 270/1995 Z. z. o státním jazyce Slovenské republiky rovněž ve slovenském jazyce a jsou k dispozici na tomto odkazu.
 11. Tyto smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na tomto odkazu.
 12. Tyto podmínky jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na portálu.

 

Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dne 16. listopadu 2023.