Všeobecné obchodné podmienky

english version 

česká verze

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Táto časť všeobecných podmienok má všeobecnú platnosť.

 1. Spoločnosť jobno.one, s.r.o. je prevádzkovateľom webového portálu dream.jobs.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky pre prevádzku portálu na webových stránkach dream.jobs Podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a osôb, ktoré portál využívajú. Tieto Podmienky sa vzťahujú aj na prevádzkovanie portálu prostredníctvom webových stránok iných subjektov (obvykle označované ako „powered by dream.jobs“) a ďalšie spôsoby používania (pozri bod 5).
 3. Používanie portálu sa riadi týmito Všeobecnými podmienkami, podmienkami pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach dream.jobs GDPR.
 4. Užívatelia a Uchádzači sú povinní sa pri registrácii alebo inom používaní portálu zoznámiť s aktuálnym znením Všeobecných podmienok a sú povinní dodržiavať povinnosti z nich vyplývajúce a riadiť sa týmito Všeobecnými podmienkami.
 5. Právne vzťahy vzniknuté pri používaní Portálu sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodným zákonníkom, ako aj predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (najmä GDPR) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Príslušnosť Slovenskej republiky je zachovaná aj v prípade, že je Portál prevádzkovaný na území iného štátu.

 

 1. Definícia

Táto časť obchodných podmienok má všeobecnú platnosť.

 1. Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť jobno.one, s.r.o., IČO: 54 669 308, so sídlom Františkánska 17, Trnava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Slovenská republika, EÚ.
 2. Portálom sa rozumejú internetové stránky, na ktorých je poskytovaná služba sprostredkovania zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie a subjekty ponúkajúce voľné pracovné miesta. Portál je prevádzkovaný na internetových stránkach www.dream.jobs.
 3. Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné podmienky pre prevádzku a používanie portálu.
 4. Uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, ktorá má záujem o zamestnanie.
 5. Užívateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka zamestnanie a má záujem prostredníctvom Portálu nájsť Zamestnanca.
 6. GDPR znamená všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679/EÚ.
 7. Zásadami ochrany osobných údajov sa rozumie dokument o zásadách ochrany osobných údajov a je k dispozícii na webových stránkach dream.jobs GDPR.
 8. Aplikácia znamená mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej je možné Portál ovládať. Tieto podmienky sa v plnom rozsahu vzťahujú na používanie aplikácie, pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach aplikácie uvedené inak.
 9. Cenníkom sa rozumejú cenové podmienky pre používanie Portálu Užívateľom alebo cena dohodnutá s Užívateľom na individuálnom základe.
 10. Zamestnaním sa rozumie najmä pracovný pomer alebo iná obdobná forma závislej činnosti.
 11. Užívateľským profilom sa rozumie účet Užívateľa pre prístup k rozhraniu Portálu.
 12. Profilom uchádzača sa rozumie účet uchádzača pre prístup k rozhraniu portálu.
 13. Životopisom sa rozumie dokument vytvorený Uchádzačom, ktorý obsahuje jeho osobné údaje a profesijné skúsenosti a zručnosti. Životopis musí byť vytvorený v strojovo čitateľnom formáte.

 

 

 1. Uchádzač

Táto časť podmienok sa vzťahuje na Uchádzačov.

 1. Fyzická osoba (Uchádzač), ktorá má záujem o zamestnanie, nahrá svoj životopis prostredníctvom Portálu. Uchádzač je povinný uviesť v životopise úplné a pravdivé údaje. Nahranie životopisu je podmienené uvedením a overením e-mailovej adresy Uchádzača. Úspešné nahranie životopisu bude Uchádzači potvrdené automatickým e-mailom alebo ihneď po nahraní na obrazovku.
 2. Nahraním životopisu Uchádzač súhlasí s týmito podmienkami.
 3. Uchádzač si môže na portáli vytvoriť profil uchádzača. Registrácia a prihlásenie do Profilu uchádzača sa vykonáva prostredníctvom užívateľského mena (e-mailu) a hesla, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí alebo iným obdobným spôsobom. Uchádzač musí pri registrácii uviesť úplné a pravdivé údaje. Heslo musí spĺňať podmienky uvedené v registračnom dialógu, inak sa registrácia nevykoná.
 4. Nahranie životopisu a/alebo zriadenie profilu uchádzača je pre uchádzačov bezplatné.
 5. Nepravdivé alebo neúplné údaje v životopise alebo profile uchádzača môžu mať za následok zrušenie profilu uchádzača a vymazanie životopisu.
 6. Uchádzač berie na vedomie, že verejná časť profilu uchádzača môže byť zobrazená užívateľovi.
 7. Uchádzač nie je povinný vytvoriť si profil uchádzača, aby mohol nahrať životopis. V prípade, že si ho nevytvorí, bude životopis Uchádzača spracovaný a ponúknutý Užívateľovi po dobu 6 mesiacov od dátumu nahratia. Po uplynutí tejto doby bude automaticky vymazaný.
 8. V prípade, že si Uchádzač založí profil Uchádzača, bude životopis a údaje v ňom obsiahnuté spracovávané po dobu 10 rokov, pokiaľ Uchádzač životopis nevymaže alebo nezmení.
 9. Ďalšie otázky týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi obsiahnutými v životopise a profile uchádzača sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
 10. Životopis bude spracovávaný pomocou automatizovaného a strojového spracovania a profilovania a na základe relevancie budú Uchádzači ponúknuté možné ponuky zamestnania podľa aktuálnych požiadaviek potenciálnych zamestnávateľov.
 11. Uchádzač môže podľa vlastného uváženia reagovať na ponuku zamestnania uvedením ponúk, ktoré ho zaujali. Potom mu/jej bude zaslaný životopis. Prevádzkovateľ nezaručuje, že používateľ ponuku prijme.
 12. Uchádzač berie na vedomie, že jeho životopis môže byť zaslaný Užívateľom k priamemu kontaktu na základe automatizovaného spracovania a profilovania.
 13. Uchádzač berie na vedomie, že na základe automatizovaného spracovania a profilovania môžu byť na jeho e-mailovú adresu zasielané ponuky práce od jednotlivých Užívateľov.
 14. Uchádzač bude o skutočnosti, že bol Užívateľom zaslaný životopis, informovaný prostredníctvom e-mailu.
 15. Uchádzač berie na vedomie, že Portál nezaručuje, že ho Užívateľ bude kontaktovať.
 16. Uchádzač ďalej berie na vedomie, že Portál nezodpovedá za plnenie zo strany Užívateľa vyplývajúce z ponúkaného zamestnania ani za uzavretie pracovného či iného zmluvného vzťahu s Užívateľom.

 

 

 1. Užívatelia

Táto časť Podmienok sa vzťahuje na Užívateľa.

 1. Užívateľ si vytvorí užívateľský profil prostredníctvom portálu. Užívateľ je povinný pri vyplňovaní registrácie uviesť úplné a pravdivé údaje. V prípade Užívateľa, ktorý je právnickou osobou, môže Užívateľský profil vyplniť iba osoba oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby.
 2. Uvedenie nepravdivých údajov bude mať za následok, že Profil užívateľa nebude vytvorený alebo bude zrušený.
 3. Užívateľ je povinný pri registrácii vyplniť užívateľské meno (e-mail) a heslo. Heslo musí spĺňať podmienky uvedené v registračnom dialógu, inak sa registrácia neuskutoční. Registráciu je možné vykonať aj prostredníctvom sociálnych sietí alebo iných podobných prostriedkov.
 4. Cena za užívanie portálu a doba užívania sa riadi Cenníkom alebo individuálnou cenovou dohodou medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 5. Užívateľ je oprávnený používať Portál po dobu dohodnutú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom. Po uplynutí doby používania Portálu bude účet Užívateľa zmazaný.
 6. V prípade nezaplatenia akejkoľvek platby Užívateľom Prevádzkovateľovi môže byť Profil Užívateľa zrušený alebo pozastavený.
 7. Užívateľ berie na vedomie, že verejná časť profilu užívateľa môže byť zobrazená Uchádzačom.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Profil užívateľa v prípade, že užívateľ porušuje zákon alebo etické správanie.
 9. Vytvorením Užívateľského profilu Užívateľ súhlasí s týmito Podmienkami.
 10. Na základe automatizovaného spracovania a profilovania budú Užívateľovi zasielané životopisy jednotlivých Uchádzačov, ktorí zodpovedajú ponúkaným Pracovným miestam. Užívateľ berie na vedomie, že Portál nezaručuje zaslanie životopisov Uchádzačov.
 11. Užívateľ berie na vedomie, že Portál nezodpovedá za plnenie zo strany Uchádzača ani za uzavretie pracovného alebo iného zmluvného vzťahu s Uchádzačom.
 12. Osobné údaje jednotlivých zástupcov (fyzických osôb) Užívateľa budú spracovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.
 13. V prípade, že Užívateľ bude vkladať ponuku zamestnania prostredníctvom platformy Tabidoo, prípadne iného technického riešenia tretích strán, je povinný vykonať registráciu v rámci uvedených platforiem. Na základe tejto registrácie a zadania ponuky zamestnania bude následne do Portálu vložená ponuka zamestnania od Užívateľa. Užívateľ je tiež v týchto prípadoch povinný dodržiavať zásady používania Portálu stanovené v týchto Podmienkach.

 

 1. Prevádzka Portálu prostredníctvom tretích strán

 

Prevádzku Portálu a jednotlivých funkcií môžu okrem prevádzky priamo prostredníctvom Prevádzkovateľa zabezpečovať aj tretie strany. V takom prípade platí okrem ostatných podmienok uvedených v tomto dokumente nasledujúce:

 1. V prípade, že je prevádzka Portálu realizovaná prostredníctvom webových stránok iných subjektov (obvykle označovaných ako "powered by dream.jobs"), osobné údaje sa týmto subjektom neodovzdávajú a prevádzka Portálu a spracovanie osobných údajov sa riadi týmito Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.
 2. V prípade, že je Portál prevádzkovaný spoločne s tretími subjektmi a Užívateľ udelil Prevádzkovateľovi a tretiemu subjektu súhlas so spracovaním osobných údajov, riadi sa prevádzka Portálu a spracovanie osobných údajov týmito Podmienkami, Zásadami ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa a zásadami spracovania osobných údajov tretieho subjektu.
 3. V prípade, že sú funkcionality Portálu využívané priamo tretími osobami za účelom technologického spracovania životopisov a ďalších náborových agend, neprichádza Prevádzkovateľ do styku s osobnými údajmi a nie je v pozícii správcu ani spracovateľa osobných údajov. Nakladanie s osobnými údajmi sa potom riadi obchodnými podmienkami a zásadami príslušného správcu údajov a my na tieto podmienky odkazujeme.

 

 1. Ďalšie ustanovenia

Táto časť Podmienok má všeobecnú platnosť.

 1. Užívatelia a Uchádzači sú povinní sa vždy oboznámiť s aktuálnym znením Obchodných podmienok, Zásad ochrany osobných údajov a ďalších dokumentov súvisiacich s prevádzkou Portálu.
 2. Užívatelia a Uchádzači berú na vedomie, že prevádzka Portálu nie je sprostredkovaním zamestnania v zmysle zákona č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti.
 3. Portál môže byť prevádzkovaný bez miestnych obmedzení a na všetkých elektronických platformách. Prevádzka Portálu sa riadi týmito Podmienkami, pokiaľ nie je u jednotlivých platforiem uvedené inak.
 4. Prevádzka Portálu nie je nijako prepojená so sociálnymi sieťami (FACEBOOK, LINKEDIN apod), tie slúžia len na získavanie registračných údajov.
 5. Odoslaním životopisu a/alebo vytvorením profilu uchádzača súhlasí uchádzač so zasielaním obchodných oznámení a súhlasí s tým, že môže byť telefonicky kontaktovaný na marketingové účely v zmysle zákona č. 452/2021 Zb, o elektronických komunikáciách a GDPR. Ďalšie podmienky sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
 6. Vytvorením užívateľského profilu užívateľ súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané obchodné oznámenia 452/2021 Zb, o elektronických komunikáciách a GDPR. 7. Užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Vytvorením užívateľského účtu uchádzača súhlasí s tým, že môže byť telefonicky kontaktovaný na marketingové účely v zmysle zákona č. 452/2021 Zb, o elektronických komunikáciách a GDPR. Ďalšie podmienky sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
 7. Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré získal od tretích osôb, a zaväzuje sa zachovávať obchodné tajomstvo v zmysle § 17 obchodného zákonníka.
 8. Užívatelia a Uchádzači berú na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ktorá môže Užívateľom alebo Uchádzačom vzniknúť v súvislosti s používaním Portálu. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za plnenie zmluvných podmienok, ktoré vznikli medzi Uchádzačom a Užívateľom.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky. Účinnosť nových Podmienok nastáva okamihom ich zverejnenia na Portáli.
 10. Tieto obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov sú v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky tiež v slovenskom jazyku a sú k dispozícii na tomto odkaze.
 11. Tieto zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na tomto odkaze.
 12. Tieto podmienky sú platné od okamihu ich zverejnenia na portáli.

 

Táto verzia Podmienok nadobúda účinnosť dňa 16. novembra 2023.